Katsomusdialogivalmiuksia vahvistava kasvatusmateriaali 

Suomi on jo pitkään ollut katsomuksellisesti monimuotoinen maa, joka ihmisten liikkuvuuden sekä globaalin nettiajan myötä moninaistuu yhä entisestään. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa pärjääminen vaatii erilaisten kulttuuripiirteiden ymmärtämistä, uteliaisuutta sekä kunnioittavaa keskustelua.

Katsomusdialogitaidot antavat työkaluja sekä oman identiteetin että kouluyhteisön moninaisuuden ymmärtämiseen. Katsomusdialogi on niin kansallisella kuin globaalilla tasolla tärkeä tekijä konfliktien ehkäisemisessä ja yhteiskuntarauhan edistämisessä.

Opetusmateriaali yläkouluun ja lukioon

Uskontodialogilla yhteiskuntarauhaa meillä ja muualla -hankkeessa tuotettiin opettajille aiheesta valmiita oppituntirunkoja yläkouluuun ja lukioon, järjestettiin dialogityöpajoja oppilaitoksissa ja eri tapahtumissa 2017-2018, tehtiin katsomusdialogiteemaisia kouluvierailuja sekä koulutettiin kouluvierailijoita. 

Hankkeen opetusmateriaalit on suunniteltu edistämään katsomusdialogi- ja katsomuslukutaitoja yläkouluissa sekä lukioissa. Materiaalit sopivat niin oppitunneille kuin esimerkiksi ilmiöoppimisen teemapäiviin. Hankkeen opetusmateriaalit jakautuvat tietoa ja ymmärrystä rakentavaan tunnin runkoon sekä kuuteen toiminnalliseen harjoitukseen. 

Oppituntirunko ja harjoitukset sisältävät työkaluja katsomuksellisen monimuotoisuuden tunnistamiseen, dialogin harjoittelemiseen, median kriittiseen tulkitsemiseen, uskonnonvapauden ymmärtämiseen sekä naisten toimijuuden tiedostamiseen. 

Miksi katsomusdialogi?

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan opetuksen tehtävänä on edistää kulttuurien ja katsomusten ymmärtämistä (POPS 2014, 16, 19). Katsomusdialogiteema liittyy myös peruskoulun laaja-alaiseen oppimiskokonaisuuteen Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu sekä lukion aihekokonaisuuteen Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys.  Kokonaisuuksien sisältöihin kuuluvat katsomuksellisesti monipuolistuvan maailman ymmärtäminen, ihmisoikeuslähtöinen kulttuurinen osaaminen, arvostava vuorovaikutus, katsomusten mediakuvan analysoiminen sekä itseilmaisu. (POPS 2014, 21, 281; LOPS 2015, 37−38.)

Kouluvierailut

KOULUVIERAILUIHIN LIITTYVÄ HANKE ON PÄÄTTYNYT. PÄIVITÄMME PARHAILLAAN KOULUVIERAILU-TOIMINTAA. VALITETTAVASTI EMME TÄLLÄ HETKELLÄ TARJOA KOULUVIERAILUJA.

Työpajoissa harjoitellaan media-analyysiä ja katsomusdialogitaitoja. Aihetta voidaan yläkoululaisten kanssa lähestyä Mitä dialogi on? -kortein ja lukiolaisten kanssa reagointitehtävällä, jossa puretaan kärjekkäitä väitteitä dialogisiksi kysymyksiksi.

Työpajojen pääharjoituksessa perehdytään katsomusten moneuteen ja käsitellään ennakkoluuloja. Harjoituksen voi toteuttaa joko seinäpostereina tai draamatyöskentelynä. Jos tunnille on varattavissa iPadit ja oppilaat osaavat valmiiksi käyttää esimerkiksi iMovies-sovellusta, voidaan harjoitus toteuttaa myös lyhytelokuvina.