Katsomusdialogilla yhteiskuntarauhaa meillä ja muualla -hankkeen kouluvierailut ja opetusmateriaali yläkouluun ja lukioon

Globaalikasvatushanke tukee katsomusdialogivalmiuksia 


Hankkeessa tuotetaan opettajille aiheesta valmiita oppituntirunkoja sekä järjestetään dialogityöpajoja oppilaitoksissa ja eri tapahtumissa 2017-2018. Lisäksi hankkeessa tehdään katsomusdialogiteemaisia kouluvierailuja sekä koulutetaan kouluvierailijoita. Oppituntirunko ja harjoitukset sisältävät työkaluja katsomuksellisen monimuotoisuuden tunnistamiseen, dialogin harjoittelemiseen, median kriittiseen tulkitsemiseen, uskonnonvapauden ymmärtämiseen sekä naisten toimijuuden tiedostamiseen. 

Opetusmateriaali yläkouluun ja lukioon
Suomi on jo pitkään ollut katsomuksellisesti monimuotoinen maa, joka ihmisten liikkuvuuden sekä globaalin nettiajan myötä moninaistuu yhä entisestään. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa pärjääminen vaatii erilaisten kulttuuripiirteiden ymmärtämistä, uteliaisuutta sekä kunnioittavaa keskustelua. Katsomusdialogitaidot antavat työkaluja sekä oman identiteetin että kouluyhteisön moninaisuuden ymmärtämiseen. Katsomusdialogi on niin kansallisella kuin globaalilla tasolla tärkeä tekijä konfliktien ehkäisemisessä ja yhteiskuntarauhan edistämisessä.

Uskontodialogilla yhteiskuntarauhaa meillä ja muualla -hankkeen opetusmateriaalit on suunniteltu edistämään katsomusdialogi- ja katsomuslukutaitoja yläkouluissa sekä lukioissa. Materiaalit sopivat niin oppitunneille kuin esimerkiksi ilmiöoppimisen teemapäiviin.

Hankkeen opetusmateriaalit jakautuvat tietoa ja ymmärrystä rakentavaan tunnin runkoon sekä kuuteen toiminnalliseen harjoitukseen. Löydät materiaalit sivun alalaidasta.

Miksi katsomusdialogi?
Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan opetuksen tehtävänä on edistää kulttuurien ja katsomusten ymmärtämistä (POPS 2014, 16, 19). Katsomusdialogiteema liittyy myös peruskoulun laaja-alaiseen oppimiskokonaisuuteen Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu sekä lukion aihekokonaisuuteen Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys.  Kokonaisuuksien sisältöihin kuuluvat katsomuksellisesti monipuolistuvan maailman ymmärtäminen, ihmisoikeuslähtöinen kulttuurinen osaaminen, arvostava vuorovaikutus, katsomusten mediakuvan analysoiminen sekä itseilmaisu. (POPS 2014, 21, 281; LOPS 2015, 37−38.)

Kouluvierailut
Haluatko kutsua kouluvierailijan pitämään hankkeen materiaaleihin pohjaavan katsomusdialogityöpajan? Voit tilata Fokukselta ilmaisen kouluvierailijan oppitunnillesi tai koulun teemapäivään.

Työpajoissa harjoitellaan media-analyysiä ja katsomusdialogitaitoja. Aihetta voidaan yläkoululaisten kanssa lähestyä Mitä dialogi on? -kortein ja lukiolaisten kanssa reagointitehtävällä, jossa puretaan kärjekkäitä väitteitä dialogisiksi kysymyksiksi.

Työpajojen pääharjoituksessa perehdytään katsomusten moneuteen ja käsitellään ennakkoluuloja. Harjoituksen voi toteuttaa joko seinäpostereina tai draamatyöskentelynä. Jos tunnille on varattavissa iPadit ja oppilaat osaavat valmiiksi käyttää esimerkiksi iMovies-sovellusta, voidaan harjoitus toteuttaa myös lyhytelokuvina.

Lisätietoja katsomusdialogityöpajoista ja kouluvierailuista **@** .


pdf liite

OPETTAJAN OPAS Opettajan oppaasta löydät ohjeet sekä tunnin runkoon että toiminnallisiin harjoituksiin. Lisäksi opas tarjoaa opettajalle kattavaa taustatietoa sekä vinkkejä lisäinformaation etsimiseen.

pdf liite

TUNNIN RUNKO Tämän linkin takaa löydät Tunnin runko -diat. Tunnin runko rakentaa katsomusdialogiin liittyvää ymmärrystä sekä tietotaitoja. Tämä osuus on tarkoitettu pidettäväksi ennen yhtä kuudesta toiminnallisesta harjoituksesta. Dioissa esitellään erilaisia tapauskertomuksia maailmalta sekä kerrotaan katsomusdialogista ja uskonnonvapaudesta. Tietotaitoja rakennetaan myös uutiskuvia analysoimalla, keskustelutehtävillä sekä dialogin harjoittelulla käytännössä. Ohjeet tunnin runkoon alkavat opettajan oppaan sivuilta 5. Ohjeet on listattu kutakin diaa kohden.

pdf liite

KOTOISA KAUPUNKI Harjoituksessa piirretään yksilötyönä pieni teos jostain oman kodin tavasta ja kuva liimataan asunnon ikkunaksi koko luokan isoon kaupunkisilhuettiin. Harjoituksen tarkoitus on avata erilaisten tapojen kirjoa rikkautena, joka herättää kaupungin eloon. Tätä harjoitusta voi kokeilla myös alakoulussa. Löydät ohjeet harjoitukseen opettajan oppaan sivulta 13.

pdf liite

STILL-KUVA DRAAMA Harjoituksessa oppilaat tutustuvat eri uskontoperinteissä tunnettuun kultaiseen sääntöön, keksivät säännön perusteella tilanteita omasta arkielämästään ja pääsevät esittämään ja tulkitsemaan tilanteita still-kuva -draamaharjoitusten avulla. Tehtävän purkamisessa käytetään prosessidraaman keinoja, joiden avulla oppilaat pohtivat myös, miten tilanteita voisi kehittää ja parantaa. Löydät ohjeet harjoitukseen opettajan oppaan sivulta 15.

pdf liite

MUOVAILUVAHASARJAKUVAT Harjoituksessa oppilaat tutustuvat eri uskontoperinteissä tunnettuun kultaiseen sääntöön ja keksivät sääntöön liittyviä esimerkkitilanteita. Tilanteista tehdään animaatiomaisia sarjakuvia valokuvaamalla muovailuvahasta luotuja hahmoja. Löydät ohjeet harjoitukseen opettajan oppaan sivulta 17.

pdf liite

KEITÄ HE OVAT? Tässä harjoituksessa oppilaat pääsevät tutustumaan keskenään erilaiset elämänkatsomukset ja -tavat omaavien henkilöiden todellisiin tarinoihin. Tarinoiden pohjalta valmistellaan draamaesitykset, jotka kuvataan videolle, ja joita tulkitaan. Harjoituksessa tutkitaan katsomuksista syntyviä mielikuvia sekä pohditaan identiteettien moninaisuutta. Löydät ohjeet harjoitukseen opettajan oppaan sivulta 19.

pdf liite

KATSOMUKSET JA MEDIA Tässä harjoituksessa oppilaat pääsevät pohtimaan mediassa sekä sosiaalisessa mediassa käytyä keskustelua ja nettikommentoinnin tapoja. Harjoituksessa opetellaan tunnistamaan katsomuksiin liittyvää ennakkoluuloista kommentointia ja muuttamaan sitä dialogiseksi. Harjoituksessa eläydytään draaman keinoin sekä eri katsomukset omaavien henkilöiden että heitä määrittelevien toimittajien asemaan ja sen jälkeen puretaan tätä kokemusta. Löydät ohjeet harjoitukseen opettajan oppaan sivulta 21.

pdf liite

#YHTEISYMMÄRRYSTEKO Puheesta tekoihin! Tässä harjoituksessa oppilaat suunnittelevat tai tunnistavat YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoon liittyvän #yhteisymmärrysteon. Kampanja on jokavuotinen ja käynnissä läpi vuoden. Löydät ohjeet harjoitukseen opettajan oppaan sivulta 23.

pdf liite

DIALOGIKORTIT Dialogikortit on tarkoitettu tunnin rungon dialogikorttitehtävään. Tehtävä sopii parhaiten yläkouluikäisille.

pdf liite

KATSOMUSTEN KASVOT Printattavaa Katsomusten kasvot -aineistoa käytetään ”Keitä he ovat?” ja ”Katsomukset ja media” -harjoituksissa.